EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe vePlan Komitesi bugün, CTP Milletvekili  FikriToros başkanlığı’nda saat: 10:00 da  toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Ülkede Yaşanan Ekonomik KrizNedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken PrimMiktarında %1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait GecikmeZamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi, Ülkede YaşananEkonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların ÖdemesiGereken Prim Miktarında %1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına AitGecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi, SosyalSigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) YasaTasarısı’nı Araştırma,Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi YasaTasarısı’nı görüştü.

Komite, ilk olarak SosyalSigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) YasaTasarısı’nın genel gerekçesini tamamlayarak madde madde görüştü ve oybirliğiile kabul etti.

Komite daha sonra, her iki YasaGücünde Kararnameyi ayrı ayrı görüşerek madde madde oyladı ve  oy birliği ile kabul etti. Komite son olarak,Araştırma,Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nıngenel görüşmesini tamamlayarak, madde madde oylamaya başladı. Söz konusu YasaTasarısını görüşmeye bir sonraki toplantıda devam edecektir.Ülkede YaşananEkonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların ÖdemesiGereken Prim Miktarında %1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına AitGecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin GenelGerekçesi:

Ülkede yaşanan ekonomik kriznedeniyle, değiştirilmiş şekliyle 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasıaltında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayanlar (tarımsalfaaliyet kapsamına giren işlerde çalışanlar dahil), işveren durumundaki gerçekkişiler veya bir işverenin yanında hizmet akdine dayanarak çalıştırılmayabaşlayanlar (çıraklar dahil) ile belirli bir işyerinde sürekli olarak ve ücretkarşılığında ev hizmetlerinde çalıştırılanların 31.08.2018 tarihine kadaroluşmuş tüm primlerinin ve gecikme zamlarının ödenmiş olması koşuluyla,1.9.2018-31.12.2018 tarihleri arasında her ay için oluşacak prim tutarlarını engeç ertesi ayın 20’sine kadar ödeyenlere ilgili ay için ödenecek prim miktarı üzerinden%1.5 oranında indirim yapılması, ayrıca 1.1.2015 – 31.8.2018 tarihleri arasındaoluşmuş prim ve gecikme zammı borçlarını ödeyemeyenlerin, 1.9.2018 tarihiitibarıyla güncel primlerini indirimsiz olarak ödemelerine olanak sağlamak ve1.1.2015 – 31.8.2018 tarihleri arasında oluşan prim ve gecikme zammıborçlarının tahsili ile ilgili düzenleme getirerek yaşanan krizin etkileriniazaltmak ve sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlamak amacı ile işbuYasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.

Ülkede YaşananEkonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların ÖdemesiGereken Prim Miktarında %1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına AitGecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin GenelGerekçesi:

Ülkede yaşanan ekonomik kriznedeniyle, değiştirilmiş şekliyle 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal SigortalarYasası altında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, işveren durumundakiçiftçiler veya bir hizmet veya çıraklık akdine dayanarak çalıştırılanların31.08.2018 tarihine kadar oluşmuş tüm primlerinin ve gecikme zamlarının ödenmişolması koşuluyla, 1.9.2018-31.12.2018 tarihleri arasında her ay için oluşacakprim tutarlarını en geç ertesi ayın 20’sine kadar ödeyenlere ilgili ay içinödenecek prim miktarı üzerinden %1.5 oranında indirim yapılması, ayrıca1.1.2015 – 31.8.2018 tarihleri arasında oluşmuş prim ve gecikme zammıborçlarını ödeyemeyenlerin, 1.9.2018 tarihi itibarıyla güncel primleriniindirimsiz olarak ödemelerine olanak sağlamak ve  1.1.2015 – 31.8.2018 tarihleri arasındaoluşan prim ve gecikme zammı borçlarının tahsili ile ilgili düzenleme getirerekyaşanan krizin etkilerini azaltmak ve sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylıksağlamak amacı ile işbu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.

Sosyal SigortalarDairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nınGenel Gerekçesi:

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ileSosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında, kadrosuna bakılmaksızın filen tahsilatişlemlerini yapan personele brüt maaşlarının % 2.5 (yüzde iki buçuk)’u oranındakasa tahsisati verilmesi amaçlanmıştır.

Araştırma,Geliştirmeve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülkeekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasıiçin teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilikyapılmasını, ürün kalitesi ve standartlarının yüksetilmesini, verimliliğinartırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilgininticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ileAR-GE’ye, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerineve teknogirişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler iletüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esaslarını düzenleyen‘Araştırma,Geliştirme veTasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.

Komitetoplantısına, davetli olarak yetkili ve görevliler katılmıştır.

CTP Milletvekili  Fikri Torosbaşkanlığı’nda toplanan Komite’ye, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.