EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, CTP Milletvekili  Fikri Toros başkanlığı’nda saat: 10:00 da  toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)

(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Araştırma,Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nı ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite,  söz konusu Yasa Tasarılarının tümünü oybirliği ile kabul etti ancak Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın III. Okunuşunu gelecek toplantıda gerçekleştireceğni belirtti.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)

(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Gerek Tarım gerekse Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde fidan üretimi ve satışına yönelik döner sermayeli işletmeleri bünyesinde barındırmaktadır. Ancak gelinen aşamada Tarım Dairesinin döner sermayeli işletmelerinin geliri ve giderini karşılayamaz duruma gelmiştir.

Dolayısıyla, bu gibi döner sermayeli işletmelerin daha etkinve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla tek bir yönetim çatısı altında ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde toplanması gerekmektedir.

Bu Amaçla döner sermaye ile çalıştırılabilecek kuruluşları düzenleyen Esas Yasanın 9’uncu maddesi ile bütçe hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin 12’nci maddesine getirilen düzenlemeler ile Tarım Dairesi döner sermaye işletmelerinin Tarımsal Araştırına Enstitüsü Müdürlüğü intikali sağlanarak bu gibi kuruluşların bütçelerine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Buna karşılık, Geçici l*inci ve 2’nci maddeler uyarmca Tarım Dairesi Döner Sermayeli Kuruluşların sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sennayesine devri ve Mali Yıl başlangıcı olan 1 Ocak 2019tarihi itibarı ile Tarım Dairesi Döner Sermayesi adına oluşan gelirler ile giderler Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sermayesi adına yapılacağının kabul edileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesi halinde mevcut döner sermayeli işletmelerin, nitelikli ve virüslerden ari fidan üretimi ve satışı konularında ülke ihtiyaçlarına cevâp verebilecek fiyat ve rekabeti dengeleyici bir unsur olarak faaliyetlerini sürdürebileceği değerlendirilmektedir.

Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Gerek Tarım gerekse Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde fidan üretimi ve satışına yönelik döner sermayeli işletmeleri bünyesinde barındırmaktadır. Ancak gelinen aşamada Tarım Dairesinin döner sermayeli işletmelerinin geliri ve giderini karşılayamaz duruma gelmiştir. 

Dolayısıyla, Tarım Dairesine ait döner sermayeli işletmelerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla tek bir yönetim çatısı altında ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde toplanması gerekmektedir. 

Bu amaçla Esas Yasa’nın 5’inci maddesinin (1)’inci (8)’inci ve (15)’inci fıkralarında değişiklik yapılarak fidan üretimi, satışı ve tedarikine ilişkin konular Tarım Dairesinin görevleri alanından çıkarılmıştır. Ayrıca, Esas Yasa’nın döner sermayeli kuruluşlarla ilgili kurallara ilişkin “Dördüncü Kısım” tamamen kaldırılarak bahse konu Dairenin döner sermayeli faaliyetleri kapatılmıştır.

Buna karşılık, Geçici 1’inci ve 2’nci maddeler uyarınca Tarım Dairesi Döner Sermayesi adına olan menkul ve gayrimenkullerin Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sermayesine devri ve Mali Yıl başlangıcı olan 1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile Tarım Dairesi Döner Sermayesi adına oluşan gelirler ile giderler Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sermayesi adına yapılmış kabul edileceğine ilişkin düzenlemeler  yapılmıştır.

Bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi halinde mevcut döner sermayeli işletmelerin, nitelikli ve virüslerden ari fidan üretimi ve satışı konularında ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek fiyat ve rekabeti dengeleyici bir unsur olarak faaliyetlerini sürdürebileceği değerlendirilmektedir.

Araştırma,Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standartlarının yüksetilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve teknogirişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esaslarını düzenleyen ‘Araştırma,Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.

Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı veya faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların şube veya temsilciliklerinin, Araştırma ve geliştirme, bilgi veya teknolojik ürün üretimi,standartların yükseltilmesi, çağın gereklilikleri olan teknolojik girişimlerin verimliliğinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla bilgi teknolojileri alanının gelişimi ve ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını teşvik etmek amacıyla yasal mevzuatın uygun hale getirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerkçesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı veya faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların şube veya temsilciliklerinin, Araştırma ve geliştirme, bilgi veya teknolojik ürün üretimi, standartların yükseltilmesi, çağın gereklilikleri olan teknolojik girişimlerin verimliliğinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla bilgi teknolojileri alanının gelişimi ve ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını teşvik etmek amacıyla yasal mevzuatın uygun hale getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

Komite toplantısına, davetli olarak   yetkili ve görevliler katılmıştır.

CTP Milletvekili  Fikri Toros başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, HP Milletvekili Mesut Genç,  HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili  Sunat Atun, UBP Milletvekili, Hasan Taçoy  ve CTP Milletvekili  Biray Hamzaoğulları katıldı.