EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçeve Plan Komitesi, CTP Milletvekili Fikri Toros Başkanlığında, bugün saat10:00’da toplandı.


Komite, gündeminde bulunan, “Araştırma,Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı”nın genelgörüşmesi çerçevesinde söz konusu Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesinitamamlamıştır, ancak  ilgili gündemmaddesinin son oylamasını ilerleyen toplantılarında  ele almaya devam edecektir.


Araştırma, Geliştirme ve TasarımFaaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:


Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülkeekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasıiçin teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilikyapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğinartırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilgininticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini,teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ileAR-GE’ye, tasarıma ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarınınülkeye girişinin hızlandırılmasını, AR-GE personeli ve nitelikli işgücüistihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyetindeki Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesiişbirliği projelerine ve teknogirişim sermayesine ilişkin, indirim, destek,istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usulve esaslarını düzenleyen “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım FaaliyetlerininDesteklenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.