İDARİ,KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti. İlgili Yasa Tasarısı ilerleyen toplantılarda da ele alınacaktır. 

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında Hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastahanede tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleri ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile bakanlığımızca  ilişikte bir sureti sunulan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yetkililerin yanısıra, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Sayın Abidin Akbirgün ve Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Psikoloğu Sayın Sinem Ceral Yiğit katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki Komite toplantısına,

UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, 

Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı