HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti. Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarında da ele almaya devam edecektir. Buna ilaveten, bir diğer gündem maddesi olan, “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi” konusunu da ele almış ve ilgili gündem maddesine ilişkin kararını oybirliği ile kabul etmiştir.

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi: 


Seçimle veya atanma yoluyla göreve gelip kamu hizmeti görenlerin mal bildiriminde bulunmaları Anayasa’nın 73’üncü maddesi gereğidir. Hazırlanan bu Yasa Tasarısı ile Anayasa’nın gereği yerine getirilerek, kamu hizmeti görenler hakkında haksız mal edinilmesi durumunda cezai müeyyide uygulanması sağlanarak yolsuzluk ve haksız rant ile mücadele amaçlanmıştır. 

Bu amaçla hazırlanan Yasa Tasarısı sistematik bir şekilde mal bildiriminde bulunulmasını zorunlu kılarken, mal bildiriminde bulunmakla yükümlü kişilerin mal bildiriminde bulunup, bulunulmadığının takibini, mal bildiriminin şekil ile içerik açısından kurallara ve içeriğinde yer alan beyanların gerçeğe uygunluğunun denetim koşullarını da düzenleyerek haksız mal edinmenin önlenmesi hedefi gütmektedir. 

Siyasi ve kamu yaşamı içinde yolsuzluk ve rant kültürünün önüne geçebilmek için adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak mevkiinin kötüye kullanılmasını engellemek ve yapılacak denetimler ile gerektiğinde yaptırım uygulamak maksadıyla “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak, 

Maliye Baanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, Komite Üyeleri: CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers,

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk  katıldı.