İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.

Komite, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile kabul etti. Buna ilaveten, bir diğer gündem maddesi olan “Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine devam etti. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda ele alınmaya devam  edecektir. Ayrıca, bahsi geçen gündem maddelerine ilaveten, Komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine devam etti. Bahsi geçen Yasa Tasarısı da ilerleyen günlerde ele alınmaya devam  edecektir.

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi: 

Esas Yasa’nın Geçici 1’inci maddesi ile düzenlenen intibak hükümleri, bu madde gereğince yapılan intibaklarda intibak ettirilecek hekimin hizmet yıllarının da dikkate alınmasını öngörmekteydi. Ancak, mevcut düzenleme, intibak ettirilecek hekimin askerlik dönemini ve uzmanlık durumunu dikkate almamaktaydı. Bu (Değişiklik)Yasa Tasarısı ile, intibak ettirilecek hekimin intibakında kadrolu çalışılan yılları, askerliği, sözleşmeli olarak çalışılan yılları ve uzmanlık durumunun dikkate alınmasına ilişkin esasların düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:

Dövizdeki artıştan kaynaklı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltma yönünde ülke kaynaklarının ihtiyaçlı alanlara yönlendirilmesi amacıyla KKTC Kalkınma Bankasının yıllık gayrı safi karından yıl içinde ayrılan plasmanın %5 oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulunun kaynak maliyetinin altında belirleyeceği faiz oranı ile kalkınmada öncelikli yörelere iki yıl boyunca, kredi olarak kullandırılabilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasası Tasarısı hazırlanmıştır.

Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”nın  Genel Gerekçesi:

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan askeri memurların görevlerinden çekilmeleri veya başka bir Devlet kurumuna geçişleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının yaşadığı personel sıkıntısının, yurt savunmasında meydana gelebilecek zafiyetleri önlemek ve bu görevden çekilme ve Devletin başka kurum ve kuruluşlarına geçişlerin kamu yaran gözetilerek sınırlandı nlması amacıyla hazırlanmıştır. 

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı, KKTC Kalkınma Bankası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı,Personel Dairesi ve KTAMS’dan  yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.   

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki  Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe,Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Dr.Sıla Usar İncirli  ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal  katıldı.