İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 10:00’da  toplandı.

Komite, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. İlgili gündem maddesi ilerleyen toplantılarda da ele alınmaya devam  edecektir. 

Buna ilaveten, Komite, bir diğer gündem maddesi olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ise oybirliği ile

kabul etti.

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:  

Ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini, ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının sağlanması ve toplumun tehlikeden korunabilmesi amacıyla kendi isteği dışında Hastaneye yatırılması sırasında veya toplum içinde yaşarken kötü muameleye uğramasının, damgalanarak toplumdan dışlanmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını ve yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını ve insanlık onurunun korunmasını, hastaların sevk, yatış ve taburcu işlemlerinin düzenlenmesini, ilgili kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını, hastaların hastahanede tedavi olanaklarından ayırımsız yararlanmalarını, toplum içinde tedavi ve rehabilite edilmeleri ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin yapılmasını, gerekli kurumların kurulmasını ve bu kurumların denetlenmesini, toplum merkezli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine geçişin sağlanmasını, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamak amacı ile Bakanlığımızca  Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:

Kamudaki genel düzenlemeye paralel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası üst kademe yöneticilerinin görevden alınmaları halinde atandıkları görevlerine geri dönmelerine ilişkin düzenlemenin yapılması ve bu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi halinde mevcut üst kademe yöneticileri ile görevden alınmış üst kademe yöneticilerine uygulanacak geçici kuralların belirlenmesi amacıyla “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden yetkililerin yanısıra, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da katılıp, görüş ve önerilerini sundu.   

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığındaki  Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe,Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve UBP Milletvekili  Menteş Gündüz   katıldı.