İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.</div><div><br></div><div>İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Gazimağusa Milletvekili Sn.Resmiye Eroğlu Canaltay)”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi.</div><div><br></div><div>İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.</div><div><br></div><div>Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi:</div><div><br></div><div>Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü tehlikeden korunarak bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bireyler olarak sosyal hayatta yerlerini almaları temel hedeflerden biridir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisince kabul edilen 6/1996 Sayılı “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Onay) Yasası” ve 59/2011 Sayılı “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Onay) Yasası’nın öngördüğü İlkelerin iç mevzuatımıza yansıtılması ile çağdaş ve gerekli bir yapı kurulmuş olacaktır. Cinsel, fiziksel ve duygusal istismar ile ihmale uğramış çocukların; farklı görevleri ve sorumlulukları bulunan kamu kurumlan tarafından kendi görev ve yetki alanları çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmeleri, ayrıca bu işlemler için farklı kamu kurumlarına nakledilerek dolaştırılmaları, çocuk yaklaşımı konusunda uzman olmayan veya bu konuda hassasiyet taşımayan görevlilere yaşadığı istismarı defalarca tekrar etmek zorunda kalması, travmanın tekrarı ve derinleşmesi sonucunu doğurduğu, mağdurun ve istismarın çocuk açısından gizliliğinin yeterince sağlanamadığı tespitleri ışığında; Mağdur çocuğa bilinçli ve etkin müdahale edilmesini sağlamak amacıyla Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin öngördüğü üzere ilgili tüm kurumların işbirliği içinde çalışacağı mekanizmayı kurmak ve işleyişini gizlilik esasları içerisinde düzenleyerek, mağdurun bu süreci en az zararla atlatmasını sağlamak amacıyla Çocuk İzlem Merkezi kurulması hedeflenmiştir. Hazırlanan ve ek’te sunulan bu Yasa Önerisi, yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde, çocuk İstismarının önlenmesi ve İstismara uğrayançocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirilmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezinin kurulması ve bu merkezin işleyişinin Sosyal Hizmetler ile görevli Bakanlık tarafından koordine edilmesi ile ilgili tüm kuralları içermektedir. Yukarıda sayılan, sakıncalı durumların giderilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”</div><div><br></div><div>Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan Süreyya Geylan Gürdal, Sağlık Bakanlığı’ndan Figen Gülen İnce, Polis Genel Müdürlüğü’nden Hüsyin Bora, Umut Manavoğlu ve Mustafa Özdamar, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Aydan Başkurt, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi’nden Dr. Ayşe Zeki ve Dr. Erdem Beyoğlu katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.</div><div><br></div><div>İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.</div></div>