HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 9:00’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">, gündeminde bulunan, “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesini tamamladı ve Komite Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onayladı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın Geçici 1’inci maddesinde; site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, kaydın yapılması için muvafakatname vermeyen hissedarın imzasına gerek olmaksızın, muvafakatname vermeyen hissedarı mağdur etmeyecek şekilde kaydı yapar. Ancak böyle bir kaydın yapılabilmesi için, hissedarların yarısından fazlasının muvafakatname vermesi koşuldur. Bu madde kuralları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonra yürürlükten kalkar” şeklinde bir düzenleme mevcuttur.&nbsp; Bu düzenleme ile; yurt dışında olan veya muvafakatname vermeyen hissedarlar açısından mağdur olan mal sahiplerinin tapudaki işlemlerini yapabilmeleri sağlandı. İşbu düzenleme site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla yapılmıştır. Uygulamada ise; aynı sıkıntı ve sorunlar parselasyonlarda da yaşanmaktadır. Bu nedenle bu kapsama parselasyon işlemleri de dahil edilmiştir. Mevcut Yasa'daki sözkonusu madde geçici olarak düzenlenmiş ve bu madde kuralları üç yıllığına geçerli sayılmıştır. Bu nedenle her üç yılın sonunda yasa değişikliği yapılması ve sürenin uzatılması ihtiyacı duyulduğundan bahse konu geçici maddenin yürürlükten kaldırılıp, kalıcı madde olarak düzenlenmesi Bakanlıkça uygun ve gerekli görülmüştür.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi,</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Anayasa ( Değişiklik) Yasa Önerisi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">”ni görüştü. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite Yasa Önerisi’ni oybirliği ile onayladı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa Önerisi</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">”</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">&nbsp;&nbsp; “Yüksek Mahkeme Başkan ve Yargıçları altmışbeş yaşını diğer Yargıçlar ise altmış yaşını bitirinceye kadar görev yaparlar. Yine KKTC Başsavcısı, Başsavcı Yardımcısı ve Başsavcı Yardımcısı Muavinleri altmışbeş yaşını bitirinceye kadar Savcılar ise altmış yaşını bitirinceye kadar görev yaparlar. Gerek Yargıçların gerekse Savcıların en donanımlı ve tecrübeli oldukları yaşlarda mecburen emekliye çıkmak yerine<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>tecrübe<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>ve<span style="letter-spacing:-.75pt"> </span>donanımlarından<span style="letter-spacing:-.7pt"> </span>daha<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>fazla<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>yararlanmak<span style="letter-spacing: -.05pt"> </span>amacı<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>ile<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>daha<span style="letter-spacing:-.65pt"> </span>ileri<span style="letter-spacing:-.95pt"> </span>yaşlara kadar görev yapmalarına olanak sağlanmasi için Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Mahkeme<span style="letter-spacing: -.65pt"> </span>Yargıçları,<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>Kaza<span style="letter-spacing:-.85pt"> </span>Mahkemesi<span style="letter-spacing: -.95pt"> </span>Başkanlar<span style="letter-spacing:-.95pt"> </span>,<span style="letter-spacing:-1.0pt"> </span>diğer<span style="letter-spacing:-.85pt"> </span>Yargıçlar,<span style="letter-spacing:-.65pt"> </span>Başsavcı,<span style="letter-spacing:-.6pt"> </span>Başsavcı Yardımcısı, Başsavcı Yardımcısı Muavinleri, Kıdemli Savcılar ve diğer Savcıların görevlerinin sona ereceği veya emekliye çikacaklari yaşlar hakkında düzenleme yapılmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">Yüksek Mahkemenin Anayasa’dan ve diğer Yasalardan kaynaklanan görev ve yetkileri<span style="letter-spacing:-.7pt"> </span>uyarınca<span style="letter-spacing:-.1pt"> </span>yapmakta<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>olduğu<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>hizmetlerde<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>ciddi<span style="letter-spacing:-.9pt"> </span>artış<span style="letter-spacing:-.75pt"> </span>olduğu<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>nedeni<span style="letter-spacing:-.7pt"> </span>ile<span style="letter-spacing:-.95pt"> </span>bir<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>Başkan ve yedi Yargıçtan oluşan Yüksek Mahkemedeki Yargıç sayısının artırılması ve Yargı erkinin daha sağlıklı ve hızlı hizmet edebilmesi ayrıca adaletin erken tecelli etmesi hedeflenmektedir.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">Hazırlanan Yasa Önerisi ile Yüksek Mahkemenin yargıç sayısında artış olacağı dikkate alınarak Anayasa Mahkemesinde yedek yargıç olarak görev yapacak olan yargıçlar açısından açıklık<span style="letter-spacing:1.65pt"> </span>getirilmiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:11.5pt;mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:97%">&nbsp;</span><span lang="EN-US">Hazırlanan Yasa Önerisi ile Anayasa Mahkemesinin Adli Yargı ve İdari Yargı Mahkemeleri arasindaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlama yetkisine sahip olduğu<span style="letter-spacing:1.25pt"> </span>düzenlenmiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">Hazırlanan Yasa Onerisi ile ayrıca Yüksek Mahkeme Başkanının gaybubetinde ve yine Başsavcının gaybubetinde kendilerine kimlerin vekillik edeceği, ayrıca Hukuk Dairesi Yasasında yer alan Başsavcı Yardımcısı Muavini mevkiinin Anayasa’da yer alması düzenlenmiştir.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>