İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10:30’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.&nbsp;&nbsp;</div><div>İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası’nı&nbsp; ve&nbsp; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcıları Birliği Yasa Tasarısı’nı görüştü.</div><div><br></div><div>Komite, ilk olarak&nbsp; Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu Yasa ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.&nbsp;</div><div>Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası’nın İade Gerekçesi:</div><div>“Başsavcılık görüşünde, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası’nın 2. maddesiyle değiştirilen Esas Yasa’nın 6’ncı maddesinin (7)’nci fıkrasının (C) bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin kamuda istihdam edilen engellilerin Kamu Görevlileri Yasasında ve/veya Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda belirtilen maaş ve ücrete, kademe ilerlemesine, özlük haklarına hangi koşullarda bağlı olacaklarının ve disiplin işlerine ilişkin konuların, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanarak, Resmî Gazete’de yayınlanacak tüzüklerle düzenlenmesine ilişkin kural öngördüğünü ancak, söz konusu kural ile diizenlenen hususların tüzüklerle değil doğrudan yasalarla düzenlenmesine hükmeden Anayasa’nın 121. maddesine aykırı olduğu vurgulanmaktadır. Hukuk Dairesi ayrıca söz konusu maddenin yasama&nbsp; yetkisinin devredilemeyeceği ilkesine de aykırılık oluşturabileceği yönünde görüş belirtmiştir.&nbsp;</div><div>&nbsp;Başsavcılık görüşünde atıf yapılan Anayasanın l21’inci maddesi ayrıca kamu görevlilerinin atanmaları, onaylanmaları, kadrolara yerleştirilmeleri, terfileri, nakilleri emekliye sevk edilmeleri ve disiplin işlemleri konusunda bağımsız organlara yetki vermektedir. Yasanın bu şekliyle yürürlüğe girmesi halinde, Anayasaya aykırı olarak bağımsız organların yetkilerinin yürütme organına aktarılması durumu ortaya&nbsp; çıkacaktır.&nbsp;</div><div>Cumhurbaşkanı olarak engelli kişilerin korunması, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik iyileştirici düzenlemelerin yapılmasını elzem gördüğümü ve her zaman bu konudaki çalışmaları destekleme yönünde tutum belirlediğimi ifade etmek isterim. Onayıma sunulan söz konusu yasanın da en kısa süre içinde bu amaca hizmet edecek şekilde ve hukuki çerçeveye uygun hale getirilerek düzenlenmesinde yarar görüyorum.&nbsp;</div><div>Bu amaçla Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam ( Değişiklik) Yasası’nın 2’inci maddesini Anayasa’nın 94’üncü&nbsp; maddesinin 1’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak ve Başsavcılık’ın uyarılan doğrultusunda Anayasamıza uygun hale getirilmesine olanak sağlamak üzere yeniden tezekkür edilmesi için Cumhuriyet Mec1isi’ne&nbsp; iade&nbsp; &nbsp;ederim.”</div><div><br></div><div>Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve&nbsp; Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.</div><div><br></div><div>İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcıları Birliği Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini gerçekleştirdi.</div><div><br></div><div>“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorlu Araç Satıcıları Birliği Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</div><div>“Ülkemizde motorlu araç satıcıları ve ithalatçılarının denetim altında olmaları amacı ile kayıt altına alınabilmesi, ayni çatı altında toplanmalarının sağlanması, satış ve istatistiklere daha kolay ulaşılabilmesi amacı ile Motorlu araç satıcısı ve/veya ithalatçısı olan gerçek veya tüzel kişilerin kayıtları, sınıflandırılmaları, Birliğin organlarını, Disiplin Cezalarını, Mali Kurallarını düzenleyen “Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı” düzenlenmiştir.”</div><div><br></div><div>Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatcıları Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.&nbsp;</div></div><div><br></div>