İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">10:30’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası’nın İade Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span lang="EN-US">“Başsavcılık görüşünde, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası’nın<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>2.<span style="letter-spacing:-.9pt"> </span>maddesiyle<span style="letter-spacing:-.3pt"> </span>değiştirilen<span style="letter-spacing: -.45pt"> </span>Esas<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>Yasa’nın<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>6’ncı<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>maddesinin<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>(7)’nci<span style="letter-spacing:-.8pt"> </span>fıkrasının<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>(C) bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin kamuda istihdam edilen engellilerin Kamu Görevlileri Yasasında ve/veya Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda belirtilen maaş ve ücrete, kademe ilerlemesine, özlük haklarına hangi koşullarda bağlı olacaklarının ve disiplin işlerine ilişkin konuların, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanarak, Resmî Gazete’de yayınlanacak tüzüklerle düzenlenmesine<span style="letter-spacing: -1.9pt"> </span>ilişkin<span style="letter-spacing:-1.55pt"> </span>kural<span style="letter-spacing:-1.55pt"> </span>öngördüğünü<span style="letter-spacing: -1.15pt"> </span>ancak,<span style="letter-spacing:-1.4pt"> </span>söz<span style="letter-spacing:-1.8pt"> </span>konusu<span style="letter-spacing:-1.35pt"> </span>kural<span style="letter-spacing:-1.55pt"> </span>ile<span style="letter-spacing:-1.8pt"> </span>düzenlenen<span style="letter-spacing: -1.15pt"> </span>hususların tüzüklerle<span style="letter-spacing:-1.15pt"> </span>değil<span style="letter-spacing:-1.35pt"> </span>doğrudan<span style="letter-spacing: -1.3pt"> </span>yasalarla<span style="letter-spacing:-1.35pt"> </span>düzenlenmesine<span style="letter-spacing:-1.6pt"> </span>hükmeden<span style="letter-spacing:-1.05pt"> </span>Anayasa’nın<span style="letter-spacing:-1.25pt"> </span>121.<span style="letter-spacing:-1.4pt"> </span>maddesine aykırı olduğu vurgulanmaktadır. Hukuk Dairesi ayrıca söz konusu maddenin yasama&nbsp; yetkisinin devredilemeyeceği ilkesine de aykırılık oluşturabileceği yönünde görüş belirtmiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">Başsavcılık görüşünde atıf yapılan Anayasanın l21’inci maddesi ayrıca kamu görevlilerinin atanmaları, onaylanmaları, kadrolara yerleştirilmeleri, terfileri, nakilleri emekliye sevk edilmeleri ve disiplin işlemleri konusunda bağımsız organlara yetki vermektedir. Yasanın bu şekliyle yürürlüğe girmesi halinde, Anayasaya aykırı olarak bağımsız<span style="letter-spacing:-2.25pt"> </span>organların<span style="letter-spacing:-1.85pt"> </span>yetkilerinin<span style="letter-spacing: -1.95pt"> </span>yürütme<span style="letter-spacing:-2.0pt"> </span>organına<span style="letter-spacing:-1.95pt"> </span>aktarılması durumu<span style="letter-spacing:-2.05pt"> </span>ortaya <span style="letter-spacing:-2.2pt">&nbsp;</span>çıkacaktır. <b><o:p></o:p></b></span></div> <h1 style="margin-top:.05pt;margin-right:5.25pt;margin-bottom:0cm;margin-left: 0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:137%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 137%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: windowtext;">Cumhurbaşkanı olarak engelli kişilerin korunması, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik iyileştirici düzenlemelerin yapılmasını elzem gördüğümü ve her zaman bu konudaki çalışmaları destekleme yönünde tutum belirlediğimi ifade etmek isterim. Onayıma sunulan söz konusu yasanın da en kısa süre içinde bu amaca hizmet edecek şekilde ve hukuki çerçeveye uygun hale getirilerek düzenlenmesinde yarar görüyorum. <o:p></o:p></span></h1> <h1 style="margin-top:.05pt;margin-right:5.25pt;margin-bottom:0cm;margin-left: 0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:137%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 137%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: windowtext;">Bu amaçla Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam ( Değişiklik) Yasası’nın 2’inci maddesini Anayasa’nın 94’üncü&nbsp; maddesinin 1’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak ve Başsavcılık’ın uyarılan doğrultusunda Anayasamıza uygun hale getirilmesine<span style="letter-spacing:1.25pt"> </span>olanak sağlamak<span style="letter-spacing: -.7pt"> </span>üzere<span style="letter-spacing:-1.7pt"> </span>yeniden<span style="letter-spacing:-1.4pt"> </span>tezekkür<span style="letter-spacing:-1.3pt"> </span>edilmesi<span style="letter-spacing:-1.15pt"> </span>için<span style="letter-spacing:-1.6pt"> </span>Cumhuriyet<span style="letter-spacing: -1.15pt"> </span>Mec1isi’ne <span style="letter-spacing:-1.0pt">&nbsp;</span>iade<span style="letter-spacing:-1.75pt"> &nbsp;&nbsp;</span>ederim.”<o:p></o:p></span></h1> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, Başsavcılık’tan Ayfer Şefik, Personal Dairesi’nden Ümral Tözün ve Hasret Kolcu, Çalışma Dairesi’nden Şencan Şah İpcioğlu ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’ndan İlgen Bağcıer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>