İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 9.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.</div><div>İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.</div><div>Komite gündeminde bulunan “Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı ve ilgili Yasa Tasarısı’nı madde madde görüşmeye başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.</div><div></div><div>“Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</div><div>45/1988 sayılı Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası günümüz çağdaş koşullarına uygun olmayıp, ihtiyaca cevaz vermediği cihetle yasal değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan değişiklik yasa tasarısında; Cezaevi şube ve bölümleri, ihtiyaç duyulan kadrolar ve hizmet şemaları, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yeniden düzenlenmiştir.</div><div>Mevcut Merkezi Cezaevi’nin alt yapı ve kapasitesinin yetersiz oluşu nedeniyle yeni Merkezi Cezaevi yapımına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca mevcut cezaevinde genç ve çocuk hükümlü ve tutukluların, yetişkin kadın ve erkek suçluların bölümleri birbirinden ayrı ve bağımsız değildir.</div><div>Kapasite ve altyapı yetersizliği nedeniyle uluslararası standartlarda yeni bir cezaevi yapımı başlamış ve bitmek üzeredir. Yeni yapılan Merkezi Cezaevi’nde çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular, kapalı kadın ve erkek bölümleri, açık cezaevi bölümü gibi birbirinden bağımsız kampüslerden, iş atölyeleri, yemekhane, ziyaret kabul, güvenlik odası, görüş odaları gibi birçok farklı türde yapıdan oluşmakta olup, kalınacak odaların sayısı, temel ihtiyaçların</div><div>giderileceği alanlar, atölyeler, spor ve eğitim salonları, idari binaların fazlalığı, akıllı sistemle çalışan elektronik ve mekanik yapıların varlığı yeni gereksinimleri beraberinde getirmiştir.</div><div>Merkezi Cezaevi bünyesinde açık cezaevi birimi de yasaya eklenmiş olup bu birimin hayat bulması için teşkilat yapısı içerisinde yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile açık cezaevine geçebilecek hükümlüler için koşullar belirlenmiş olup, açık cezaevine geçmesinin uygun olup olmadığı hususunda gerekli gözlemi yapıp karar verecek kurul oluşturulmuştur.</div><div>Yasal eksiklikler nedeniyle dış ve iç güvenliğin sağlanması için önemli olan orantılı güç kullanımı ile ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlenmiştir. Hükümlülerin iş atölyelerinde çalışabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmış olup, ürünlerin satışından elde edilecek gelir için döner sermaye kurulması öngörülmüştür.</div><div>Merkezi Cezaevi’nin genel toplam olan 298 personel sayısı, 491 olmuş ve 193 adet kadro sayısı zaruri ihtiyaçtan dolayı artırılmıştır.</div><div>Yukarıda belirtilenler ışığında; işbu değişiklik Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.</div><div></div><div>Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Merkezi Cezaevi, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundular.</div><div>UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Erkut Şahali de katıldı.</div></div>