DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün saat 09.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş başkanlığında toplandı.</div><div>Dilekçe ve Ombudsman Komitesi gündeminde bulunan bazı dilekçeleri karara bağladı. Komite ayrıca gündeminde bulunan “Sayın Meryem Özkurt adına Avukat Feyzi Hansel’in sunmuş olduğu Özel Af Yasası Hazırlanmasına İlişkin Dilekçe”ye ilişkin şu açıklamayı yapmıştır:</div><div>Anayasamızın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” ile ilgili kuralları düzenleyen 136’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası “Görülmekte olan bir dava hakkında, Cumhuriyet Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz; görüşme yapılamaz veya herhangi bir demeçte bulunulamaz. Yasama ve Yürütme organları ile Devlet Yönetimi makamları, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organ ve makamlar, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” şeklindedir.</div><div>Ayrıca yurttaşların Cumhuriyet Meclisine dilekçe vermesine ilişkin kuralları düzenleyen 30/1976 Sayılı Yurttaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisine Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasını Düzenleyen Yasanın Özel Af Dilekçelerine ilişkin kuralları düzenleyen 11’inci maddesi ile Özel Affın Kapsamı ve Sonuçlarına ilişkin maddeleri incelediğimizde, özellikle 11’inci maddede kesinleşmiş ifadesi kullanılmaktadır. Bunun yanında, Fasıl 155, Ceza Muhakemeleri Usul Yasasının Kaza Mahkemesi Mahkumiyeti Aleyhine İstinafa ilişkin kuralları düzenleyen 133’üncü maddesi bir kişi hukuki bir meseleden ötürü istinafa, kararın açıklandığı tarihten başlayarak on gün içinde bir istinaf ihbarnamesi sunmak suretiyle başvuru yapabileceğini düzenlerken, aynı Yasanın 137’nci maddesi de Başsavcı Tarafından İstinafa, kararın verildiği tarihten başlayarak on dört gün içinde istinaf edilecek kararı veren Kaza Mahkemesi Mukayyidine, bir istinaf ihbarnamesi sunabileceğini düzenlemektedir.</div><div>Bu bağlamda, Mahkeme Kararı 7 Haziran 2022 tarihinde verildiği göz önünde alındığı zaman sürecin tamamlanmadığı görülmektedir.</div><div>Komitemiz istinaf süreci ile ilgili olarak Davanın taraflarından yazılı beyan gelmesi halinde konu yeniden değerlendirilecektir.</div><div>UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş Başkanlığı’nda toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Erkut Şahali, Armağan Candan, Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da katıldı.</div></div>